Plaatselijke doorsnede, arcering, gesloten domein.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Plaatselijke doorsnede, arcering, gesloten domein.

aumaar
Ik wil in een tekening een plaatselijke doorsnede maken. Ik wil dit doen door de plaats af te bakenen met een uit de vrije hand getekende lijn (breuklijn). Bij het aanduiden van de elementen waarbinnen er moet gearceerd (hatch) worden krijg ik steeds de melding dat het gebied NIET gesloten is waardoor de arcering niet doorgaat. Kan iemand mij vertellen hoe dit op een correcte manier kan?
Dank bij voorbaat.