wszystkie warstwy tylko w białym kolorze

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

wszystkie warstwy tylko w białym kolorze

pielek
Cześć.
Czy ktoś mi pomorze?
Mimo wyboru danego koloru warstwy, warstwa przybiera tylko biały kolor.